#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Accommodation and transport for Permatang Pauh constituents

Accommodation and transport for Permatang Pauh constituents

Pejabat MP Permatang Pauh (Nurul Izzah).
Inisiatif: Kami membantu pelajar terkandas yang memerlukan perkhidmatan kediaman dan pengangkutan semasa pandemik COVID-19. Kami juga mengumpul dana untuk membiayai perkhidmatan ini.

Permatang Pauh MP's office (Nurul Izzah)
Initiative: We assist students needing accomodation and transport services amid the COVID-19 pandemic. We are fundraising to finance the services.